چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی کارکنان با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری به عنوان نقش میانجی در یکی از رسانه ­های نوشتاری کثیرالانتشار تهران صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسانه‌ی نوشتاری مورد نظر در شهر تهران بودند و نمونه آماری شامل 196 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد پنج عامل شخصیتی کوستا و مک کری، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو استفاده شد. در نهایت داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی ویژگی‌های شخصیتی برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجارب با درگیری شغلی از طریق نقش میانجی کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت معناداری داشتند ولی صفت روان­­رنجوری با درگیری شغلی و میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری رابطه معکوس و معناداری داشت.

کلیدواژه ها: ویژگی‌های شخصیتی؛ درگیری شغلی؛ کیفیت زندگی کاری

نویسندگان:

علی اکبر فرهنگی: استاد دانشگاه تهران

بنفشه فتوت: دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه سمنان

 پدرام آبدارزاده: دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران پردیس البرز

 مریم سرحدی نژاد

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 37، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.