چکیده مقاله:
این مقاله با هدف بررسی نقش مؤلفه‌های ارتباطی- حفاظتی پیشگیرانه در میزان رضایت‌مندی مردم از کلانتری‌های فاتب با تأکید بر مأموریت‌های حفاظت (ارشاد حفاظتی، توجیه حفاظتی، آگاه‌سازی حفاظتی، آموزش حفاظتی و نظارت و کنترل حفاظتی) انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان و مسئولان کلانتری‌های مستقر در شهر تهران بزرگ بوده که با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 280 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس طبقه ای متناسب انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامۀ محقق ساخته است. روایی پرسشنامه به روش منطقی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (آلفای کل برابر با 0/87) بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تمامی فرضیه‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است. میانگین رتبه¬ای محاسبه شده برای مؤلفۀ «آموزش حفاظتی» برابر با 3/92، «آگاه سازی حفاظتی» برابر با 3/84، «توجیه حفاظتی» برابر با 3/95، «ارشاد حفاظتی» برابر با 3/93 و مؤلفۀ «نظارت و کنترل حفاظتی» برابر با 3/99 است. در مجموع، می‌توان چنین بیان کرد که از نظر اولویت تأثیرگذاری هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (رضایت‌مندی مردم از کلانتری ها)، مؤلفۀ «نظارت و کنترل حفاظتی» با میانگین رتبه ای 3/99، در اولویت اول قرار دارد.

کلیدواژگان: رضایت‌مندی، مردم، کلانتری های فاتب، مؤلفه های ارتباطی- حفاظتی، پیشگیرانه

نویسندگان:

حیدر نظری ,رضا عبدالرحمانی ,فرزین فولادی

فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی – شماره 47, دوره دوازدهم، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.