چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و بررسی نقش تعاملی سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و استرس شغلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانـشگاه شـهید مدنی آذربایجان و تـبریز بوده که از میان آنان 216 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه تعدیل کننده مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مورد بحث رابطه معنی دار وجود دارد؛ هم چنین نقش تعدیل کننده هویت سازمانی در رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی مورد تائید قرار گرفت. علاوه بر این نتایج پژوهش حاضر حاکی از تائید نقش تعدیل کننده هویت سازمانی در رابطه بین سرمایه روانشناختی و استرس شغلی بود.

کلیدواژگان: هویت سازمانی، سرمایه روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی

نویسندگان:

رضا عبدی، مهدی کاظم زاده، ساسان اسداللهی

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی – دوره 10، شماره 40، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.