چکیده

مبانی معرفتی و زمینه‌های غیرمعرفتی، شیوه‌ی شکل‌گیری و روش‌شناسی بنیادین نظریه‌ها و اندیشه‌های اندیشمندان را بازگو می‌کنند. فارابی نخستین حکیم مسلمانی است که به بحث تدبیر منزل اشاره و به ‌پیروی از ارسطو مباحث منزل را مقدمه‌ی مباحث سیاست مطرح کرده است، ولی در آثارش مستقیم به جزئیات و مبانی معرفتی و روشی تدبیر منزل نپرداخته است. هدف این نوشتار، تبیین روش‌شناسی معرفتی فارابی در تدبیر منزل است و به این پرسش پاسخ می‌دهد که حکمت منزلی فارابی بر مبنای چه روش‌شناسی معرفتی استوار است؟ حکمت منزلی فارابی با مبانی و روش‌های معرفتی مانند نمودگرایی، بودگرایی، غایت‌گرایی، مدنیت‌گرایی، عقل‌گرایی، فطرت‌گرایی، حس‌گرایی، دین‌مداری، وحدت‌گرایی و سعادت‌محوری روش‌شناسی بنیادینی را مطرح می‌کند که تأمین‌‌ کننده‌ی سعادت زندگی دنیوی و اخروی است. همچنین این روش‌شناسی، در حوزه‌ی هنجارها، باید و نبایدهای عقلی و در عرصه‌ی روابط و رفتارهای خانوادگی رویکرد میانه‌روی، برترین‌خواهی، محبت‌ورزی و عدالت‌ورزی را برای تدبیر منزل و اصلاح سبک زندگی معرفی می‌کند. این نوشتار، به ‌روش تحلیلی- ‌توصیفی، روش‌شناسی معرفتی فارابی در تدبیر منزل را بررسی و به تأثیر آن در سبک زندگی اشاره می‌کند. 

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی؛ تدبیر منزل؛ حکمت عملی؛ سبک زندگی و فارابی

نویسندگان:

طوبی کرمانی؛ صغری صالحی

فصلنامه مطالعات راهبردی زنان – دوره 19، شماره پیاپی 76، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.