چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با روابط همسالان و عملکرد تحصیلی دانش­‌آموزان سال سوم متوسطه انجام شده است. نوع پژوهش، توصیفی و روش آن همبستگی بوده است. مشارکت‌­کننده‌­ها، دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه اول دولتی منطقه 2 آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 به تعداد 162 نفر بوده‌اند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوش‌ه­ای چندمرحله‌­ای انتخاب شده‌اند.
داده‌های مربوط به متغیر میزان استفاده از شبکه­‌های اجتماعی، با پرسشنامه سلیمانی (1394) برای دانش‌آموزان دبیرستانی و اطلاعات کیفیت دل‌بستگی به همسالان، به کمک سیاهه دل‌بستگی به همسالان (آرمسدن و گرینبرگ، 1987) جمع‌­آوری شده‌اند. شاخص عملکرد تحصیلی مشارکت‌کننده‌ها نیز از طریقِ معدل تحصیلی ترم گذشته دانش‌آموزان استخراج شده است. برای تحلیل آماری داده­‌های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد هرچه میزان استفاده فرد از شبکه­‌های اجتماعی بیشتر باشد، ارتباط و اعتمادش به همسالان، کمرنگ‌­تر و در نتیجه، کیفیت و سطح روابطش با آنان ضعیف‌تر می‌شود. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین متغیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با عملکرد تحصیلی است. در نهایت، آزمون مدل نظری پژوهش نشان داد که متغیرهای میزان استفاده فرد از شبکه­‌های اجتماعی و ارتباط با همسالان می­‌توانند تغییرات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی کنند (7/75%=R2).

کلیدواژه‌ها: شبکه‌های اجتماعی؛ روابط با همسالان؛ عملکرد تحصیلی

نویسنده:

اسماعیل سعدی‌پور: دکترای روان‌شناسی آموزشی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 24، شماره 91، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.