چکیده مقاله:
زمینه و هدف: در سازمان‌هایی که تخصیص راهبردی منابع انسانی آن‌ها با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی متناسب نشده است، عملکرد کاهش می‌یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی در وضعیت موجود و مطلوب در نیروی انتظامی‌است. روش: این پژوهش، از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونان نیروی انتظامی‌و است نمونه‌گیری به روش تصادفی نسبتی به تعداد 382 نفر انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با برنامه‌ریزی غیر خطی عدد صحیح و نرم‌افزار لینگو انجام شد. یافته‌ها: بین راهبرد در حالت موجود و مطلوب به‌اندازه 1، ساختار در حالت موجود و مطلوب به‌اندازه 3 و فرهنگ سازمانی به‌اندازه 1، نیرویابی 1، آموزش 1، مدیریت عملکرد 1و پرداخت‌ها 1 شکاف مشاهده می‌شود. نتایج: در نیروی انتظامی‌راهبرد ثبات، ساختار بوروکراتیک، فرهنگ بوروکراتیک، مدیریت عملکرد راهبردی، آموزش‌های درون سازمانی، ارتقا از درون و پرداخت‌های حقوق ماهیانه و مدیریتی و اجرائی در وضعیت مطلوب می‌تواند باعث افزایش تناسب بین راهبرد‌های منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی شود.

کلیدواژگان: راهبرد، ساختار، فرهنگ، راهبردهای اقتضائی منابع انسانی، تناسب

نویسندگان:

اقدم محمدلو ,مرتضی موسی‌خانی ,غلامرضا معمارزاده طهران ,ناصر حمیدی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی – دوره دوازدهم، شماره 4، پیاپی 22، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.