چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های استراتژیک برون‎گرا است. جامعۀ آماری تحقیق، مدیران ارشد کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور در نه ماهۀ اول 1395 است. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. از اعضای جامعه، 368 نفر برای نمونه به روش نمونه‎گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روش تحلیل داده‌ها، تکنیک مدل‎سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرهنگ سازمانی تحول‌گرا بر جهت‌گیری‌های استراتژیک برون‎گرا (بازارگرایی و گرایش به فناوری) تأثیر معناداری می‎گذارد. همچنین، شواهدی حاکی از تأیید نقش میانجی بازارگرایی و رد میانجی‌گری گرایش به فناوری در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و قابلیت‌های بازاریابی به‎دست آمد. در نهایت، تأثیر فرهنگ سازمانی تحول‌گرا بر توسعۀ قابلیت‌های بازاریابی و ارتباط مستقیم و معنادار قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد کسب‌و‌کار‌های فعال در صنعت مواد غذایی کشور به تأیید رسید. 

کلیدواژه ها: بازارگرایی؛ عملکرد کسب‌و‌کار؛ فرهنگ سازمانی دنیسون؛ قابلیت بازاریابی؛ گرایش به فناورینویسنده:

نویسنده:ایمان حکیمی: استادیار دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.