چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان انتشارات علمی دانشگاه تهران، از سال 2004 تا 2014 در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس با تاکید بر همکاری علمی در خارج و داخل از ایران است.
این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد علم سنجی انجام پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از کلیه تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه های استنادی اسکوپوس که در سال های 2004 تا 2014 توسط پژوهشگران دانشگاه تهران نگاشته شده، می باشد.
یافته های پژوهش نشان داد که 13307 پژوهشگر با تالیف 27804 مدرک علمی در بازه زمانی 2004 تا 2014 در تولیدات علمی این دانشگاه نقش داشته اند که بیشترین این تالیفات در قالب مقاله پژوهشی و کمترین آن ها در قالب گزارش های پژوهشی بوده است. از دیگر یافته های پژوهش می توان به روند رو به رشد تولیدات علمی پژوهشگران این دانشگاه در سال 2014 نسبت به سال 2004 اشاره کرد. در مبحث همکاری های علمی بیشترین میزان همکاری علمی در پایگاه اسکوپوس به ترتیب در حوزه فنی و مهندسی و حوزه کشاورزی بوده است.
یافته ها نشان می دهند که وجود تالیفات مشترک میان دانشگاه تهران با دانشگاه های مطرح جهان و دیگر موسسات آموزش عالی در داخل کشور نه تنها در شکل گیری روند رو به رشد تولیدات این دانشگاه نقش داشته، بلکه نمایانگر سطح قابل قبول همکاری های این دانشگاه و مهر تاییدی بر جایگاه علمی آن است.

کلیدواژگان: انتشارات علمی، همکاری علمی، دانشگاه تهران، اسکوپوس

نویسنده:
مریم رزبان

فصلنامه رهیافت – شماره 64، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.