چکیده مقاله:
احساس امنیت عمومی یک پدیده روان‌شناختی و اجتماعی مهم در ایجاد آرامش افراد می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از جرم و افکار پارانویایی با احساس امنیت عمومی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شهروندان شهر ساری بودند که از این میان، تعداد 305 نفر به روش نمونه¬گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ترس از جرم، افکار پارانویایی و احساس امنیت عمومی را تکمیل نمودند. پایایی و روایی ابزارهای فوق رضایت‌بخش بودند. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری و با استفاده از نرم‌افزار 21-SPSS انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین متغیر‌های ترس از جرم و افکار پارانویایی رابطه منفی و معناداری با احساس امنیت عمومی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ترس از جرم و افکار پارانویایی با احساس امنیت عمومی رابطه چندگانه دارند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت پلیس می تواند برنامه‌های مناسبی را برای کاهش ترس از جرم و افکار پارانویایی فراهم نماید و منجر به افزایش احساس امنیت عمومی شهروندان گردد

کلیدواژگان: ترس از جرم، افکار پارانویایی و احساس امنیت عمومی

نویسندگان:

علیرضا حمیدی فر ,قدرت اله عباسی

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی – دوره چهارم، شماره 48, زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.