چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختیِ عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان دختر دبیرستان‌های شهرکرد به شبکه‌های اجتماعی مجازی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شهرکرد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دهد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 390 نفر برآورد شده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای جمع‌آوری گردید. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوایی مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری اسپیرمن، پیرسون، آزمون تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین پایه تحصیلی، پایگاه اقتصادی‌اجتماعی والدین دانش‌آموزان، میزان استفاده از اینترنت، مدت زمان عضویت در شبکه‌های اجتماعی، سادگی و سهولت استفاده از شبکه‌های اجتماعی، میزان استفاده اطرافیان(دوستان و خانواده)، نیاز به پیشرفت، انزوای اجتماعی، گرایش به جنس مخالف با گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بی

کلیدواژه ها: گرایش؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ عوامل جامعه‌شناختی؛ نوجوانان؛ شهر شهرکرد

نویسندگان:

کبری کریمیان: دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد.

مهربان پارسامهر: دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد.

 سید علیرضا افشانی: دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد.

نشریه مطالعات رسانه های نوین – دوره 3، شماره 10، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.